تصاویر خسارت بارش تگرگ در خراسان شمالی

13920704225330560

خسارات بارش تگرگ در منطقه جرگلان خراسان شمالی

 1392070422472281

خسارات بارش تگرگ در منطقه جرگلان خراسان شمالی

13920704224721161

خسارات بارش تگرگ در منطقه جرگلان خراسان شمالی

13920704224724484

خسارات بارش تگرگ در منطقه جرگلان خراسان شمالی

13920704224725279

خسارات بارش تگرگ در منطقه جرگلان خراسان شمالی

13920704224730131

خسارات بارش تگرگ در منطقه جرگلان خراسان شمالی

13920704224733376

خسارات بارش تگرگ در منطقه جرگلان خراسان شمالی

13920704224734998

خسارات بارش تگرگ در منطقه جرگلان خراسان شمالی

13920704224735794

خسارات بارش تگرگ در منطقه جرگلان خراسان شمالی

13920704224742877

خسارات بارش تگرگ در منطقه جرگلان خراسان شمالی

13920704224744437

خسارات بارش تگرگ در منطقه جرگلان خراسان شمالی

13920704224745232